Actieve locaties

large image

Het eeuwige dilemma. De druppel op de Gloeiende plaat?

We staan niet machteloos.........
Allemaal kennen we de grote tegenstellingen tussen het rijke Westen en de arme derde wereld. Velen ervaren dit als een groot onrecht, een enorme kloof die overbrugd moet worden. Dat betekent beslist niet dat de westerse levensstijl, die vaak gekenmerkt wordt door individualisme en een zekere hang naar materialisme, model zou moeten staan voor de derde wereld. Nee, beslist niet. Wel voelen wij de menselijke plicht om aandacht te hebben voor de ergste noden van onze medemensen elders in de wereld. Daar waar mogelijk trachten wij een concrete bijdrage te leveren in het realiseren van een menswaardiger bestaan en een meer hoopvolle toekomst.

The Good Shepherd Foundation(TGS) is een initiatief van enkele ondernemers en professionals uit het bedrijfsleven die doordrongen zijn van de onrechtvaardige en schrikbarende kloof tussen de levensomstandigheden in het rijke westen en de derde wereld.

Vanuit hun maatschappelijke betrokkenheid is besloten om te proberen hier op een pragmatische en doortastende wijze iets aan te doen. Niet als dromers of wereldverbeteraars maar vooral ook door inzet van eigen middelen en talenten. De stichting organiseert en realiseert concrete projecten gericht op hulp aan de allerarmsten in met name Oeganda . De inzet van alle betrokkenen geschiedt geheel belangeloos uit medeleven met, en uit het besef van gedeelde verantwoordelijkheid voor de  medemens. Alle bestuursleden van de stichting investeren de nodige tijd en energie in de organisatie van projecten zonder hiervoor enige financiële tegemoetkoming te ontvangen.
De stichting mag zich verheugen in een vaste inkomstenbasis bestaande uit de verhuur van een kantoorpand in Eindhoven. Hierdoor wordt jaarlijks een basis geldstroom gerealiseerd waarmee projecten kunnen worden voorbereid en de voorwaarden kunnen worden geschapen om een project duurzaam en houdbaar te maken.

Vaak kan ook al een start worden gemaakt met de uitvoering van een project zonder dat andere externe (mede)financiers en hulpverleners zijn gevonden. Indien nodig kan een deel van de vaste inkomsten van de stichting aangewend worden om toekomstige exploitatiekosten van projecten zeker te stellen.

Wij praktiseren dit nu al 13 jaar en kunnen bogen op vele successen!